Käyttöehdot

Viimeksi päivitetty 22.3.2023 – muutokset lihavoituna

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Laskupiste Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän Laskupiste™-palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”).

1.2 Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Palveluun tai muuten käyttäessään Palvelua, Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä. Kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun yhteydessä.

1.3 Näiden Käyttöehtojen lisäksi Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä, Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanien antamia ohjeita Palvelun käytöstä.

 

2. KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÄJÄTIEDOT

2.1 Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä ”Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (”Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on lain nojalla kiellettyä.

2.2 Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysivaltainen. Käyttäjätili voidaan luoda ainoastaan y-tunnuksen omaavalle taholle. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus luoda palveluun tili. Palvelu ei ole tarkoitettu yksityishenkilöiden käyttöön.

2.3 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti taikka Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

2.4 Käyttäjä saa Palveluun tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, lähettää edelleen tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden Käyttöehtojen sekä soveltuvan tekijänoikeuslainsäädännön sallimissa rajoissa. Käyttäjä sitoutuu pitämään Käyttäjätiedot osaltaan ajantasaisina.

 

3. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUT

3.1 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan sekä Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen haltuun tai tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut ilmoituksen ja sille on jäänyt kohtuullinen aika estää Palvelun käyttö.

3.2 Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3.3 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita.

3.4 Palvelussa ei saa esittää lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä.

3.5 Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun.

3.6 Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on lain tai hyvän tavan vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan.

3.7 Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan sekä vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

3.8 Käyttäjä on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista Palveluun liittyvistä väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

3.9 Käyttäjä sitoutuu lähettämään Palvelun suosituspyyntöjä vain henkilöille, joilta hän on saanut luvan tietojen lähetykseen.

3.10 RAJAPINNAT

3.10.1 Palvelun tarjoamia rajapintoja saa käyttää ainoastaan palvelun tarjoamien käyttöliittymien tai hyväksyttyjen kolmannen osapuolen sovellusten kautta ilman erillistä lupaa niiden käyttöön.

3.10.2 Palvelun tarjoaman api.laskupiste.fi rajapinnan (jäljempänä ”Ulkoinen rajapinta”) käyttöön voi saada luvan ainoastaan Pro-tason käyttäjä, jonka tulee pyytää lupa kirjallisesti Palveluntarjoajalta.

3.10.3 Ulkoisen rajapinnan päälle on mahdollista toteuttaa kolmannen osapuolen sovelluksia, mutta tähän tulee pyytää lupa kirjallisesti Palveluntarjoajalta.

3.10.4 Ulkoisen rajapinnan päälle toteutettuja kolmannen osapuolen sovelluksia saa käyttää kaikki Palvelun käyttäjät, riippumatta käyttäjän käyttötasosta. Jos kolmannen osapuolen sovellus on hyväksytty Palveluntarjoajan taholta, ei käyttäjän tarvitse pyytää erikseen lupaa Ulkoisen rajapinnan käyttöön.

 

4. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VASTUUT

4.1 Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

4.2 Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjien kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjille etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muilta kuin jäljempänä kohdassa 6.1 mainituilta osin muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

4.3 Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

4.4 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun ulkopuolelle vievien linkkien oikeellisuudesta eikä linkkien takana olevan aineiston sisällöstä. Palveluntarjoajan Palvelun yhteydessä esittämät muut kuin Palvelun käyttöä koskevat ohjeet on lähtökohtaisesti tarkoitettu ohjeellisiksi, eikä Palveluntarjoaja vastaa niiden sisällöstä tai noudattamisesta aiheutuneista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa esim. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa julkaisemien kirjoitusten sisällön lainmukaisuudesta, niiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta tai Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa yhteistyökumppaneidensa Palveluun tuottamasta tietosisällöstä tai sen oikeellisuudesta eikä tällaisen tietosisällön noudattamisesta aiheutuneista tai siitä muuten seuraavista vahingoista.

4.5 Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

4.6 Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen taikka tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun kautta on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

4.7 Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palveluun sisältyvää aineistoa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta uutta palvelua.

4.8 Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla. Käyttäjän toimittaman materiaalin tekijänoikeus säilyy Käyttäjällä edellyttäen, että Käyttäjälle voi voimassaolevan lainsäädännön perusteella syntyä tekijänoikeus kyseiseen materiaaliin.

Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus käyttää ja linkittää ohjelmiston kautta kertyvää dataa, tilastoja, analyysejä ja trendejä Palvelussa ja sen markkinoinnissa sekä Palveluntarjoajan ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten liiketoiminnassa.

4.9 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka ilmaisemisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, virheellistä, haitallista taikka vahingollista Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Käyttäjille etu- eikä jälkikäteen.

4.10 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palvelun Käyttäjäksi.

 

5. MAKSAMINEN

5.1 Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

5.2 Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

5.3 Kuukausimaksut maksetaan aina jälkikäteen edellisen maksullisen kuukauden laskumäärän mukaisesti. Kuukausimaksu tulee maksaa aina Palvelun kautta. Ennen kuin edellisen maksullisen kuukauden kuukausimaksu on maksettu ei Palvelussa voi luoda uusia laskuja.

5.4 Kukkaro

Palvelussa olevasta kukkarosta voi maksaa Palvelun käyttömaksuja ja sinne voi siirtää rahaa maksupalvelutarjoajan kautta maksuja varten. Arvonlisävero maksetaan, kun raha siirretään kukkaroon. Kukkarossa jo olevasta ns. ”virtuaalirahasta” ei makseta veroja. Kukkaroon siirretyt rahat ovat Palvelun etukäteismaksuja, joilla voi maksaa myöhemmin Palvelun kuukausi- ja käyttömaksuja (esim. verkkolaskujen lähetys). Kukkaroon siirrettyjä rahoja ei siirretä takaisin Käyttäjälle, vaikka Käyttäjä lopettaisi Palvelun käytön. Palveluntarjoajan lähettämiä laskuja ei voi maksaa siirtämällä rahaa kukkaroon, vaan lasku pitää maksaa siinä esitetyillä tiedoilla tai vaihtoehtoisesti Palvelun kautta.

5.5 Kukkaron miinussaldon laskutus on mahdollista ottaa käyttöön Palvelussa, jonka jälkeen kukkaron saldo voi mennä miinukselle. Tiettyjen palveluiden, kuten ostolaskujen vastaanotto sekä pankkiyhteys, yhteydessä se aktivoidaan automaattisesti. Miinussaldon laskutus tapahtuu aina kuun ensimmäisenä päivänä ja jos kukkaro on tällöin yli 10 euroa miinuksella, lähetetään lasku, joka nollaa miinussaldon. Muut kuin Palveluun verkkolaskuna toimitettavat laskut sisältävät viiden euron laskutuslisän. Palveluun toimitettujen verkkolaskujen osalta laskutuslisää ei peritä. Palveluntarjoaja voi estää tiettyjen maksujen maksamisen kukkaron miinussaldolla Käyttäjän huonon maksukäyttäytymisen, maksuhäiriömerkinnän tai muun vastaavan syyn takia.

5.6 Käyttäjätili lukittuu automaattisesti, jos Palveluntarjoajan lähettämää laskua ei ole maksettu 30 pv sisällä laskun eräpäivästä. Käyttäjätilin ollessa lukittuna suurin osa Palvelun toiminnallisuuksista on lukittuna, jolloin niitä ei ole mahdollista käyttää. Ostolaskut -osio säilyy avoimena, jolloin sen kautta on mahdollista päästä käsiksi Palveluntarjoajan sekä muiden toimittajien lähettämiin laskuihin.

5.7 Lukitun käyttäjätilin avaus vaatii erääntyneen laskun/laskujen maksamisen ja maksun kirjautumisen Palveluun. Jos laskun maksaa suoraan Palvelun kautta, asetetaan se samantien maksetuksi. Jos lasku on keretty lähettää perintään, sitä ei ole mahdollista maksaa Palvelun kautta, vaan tällöin tulee maksaa perintätoimiston lähettämä lasku. Kun erääntynyt lasku/laskut ovat kirjautuneet Palveluun maksetuiksi, niin tämän jälkeen tulee Palvelun kautta maksaa 50 euron Palvelun avausmaksu, jonka jälkeen Palvelun lukitus poistetaan ja se on taas normaalisti käytettävissä.

5.8 Palveluntarjoajalla on oikeus lukita käyttäjätili kokonaan tai osittain myös seuraavista syistä:

  • Palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että Palvelua on käytetty lainvastaiseen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan; tai
  • Käyttäjä on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai Käyttäjä on muutoin todettu maksukyvyttömäksi.

 

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

6.1 Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Rekisteröityneet Käyttäjät ovat Palveluntarjoajan asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä muihin vastaaviin Palveluun liittyviin tarkoituksiin. Lisätietoa henkilörekisteristä löytyy tietosuojakäytännöstämme.

6.2 Palveluntarjoaja voi luovuttaa Käyttäjiä koskevia tietoja poliisille ja muille viranomaisille, sikäli kuin tietojen luovuttaminen on perusteltua niiden virkatehtävien suorittamiseksi.

6.3 Palvelun yhteydessä ei kerätä eikä käsitellä henkilötietolain tarkoittamia Käyttäjää koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

6.4 Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi Käyttäjän tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä kerätään tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään. Tietojen avulla Palvelua kehitetään edelleen Käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Lisäksi tietoja hyödynnetään Palvelun kävijämäärien seurannassa. Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä Käyttäjää.

6.5 Kaikki kerätyt henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Palveluntarjoaja pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta. Mikään tekninen järjestelmä ei kuitenkaan ole täysin turvallinen järjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan, ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.

 

7. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

7.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

7.2 Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi sähköpostitse tai Palvelun välityksellä irtisanoa koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa. Palvelun välityksellä sopimuksen irtisanominen tapahtuu poistamalla oman käyttäjätilin.

 

8. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

8.1 Sopimus tulee voimaan Käyttäjän käyttäessä Palvelua ja/tai Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle Käyttöoikeuden Palveluun. Mikäli Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle Käyttöoikeutta, tämä sopimus ei tule voimaan miltään osin.

8.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen halutessaan, jolloin sopimus purkautuu heti. Sopimuksen purkamisen jälkeen Käyttäjä poistetaan Palvelusta eikä hänellä ole enää pääsyä Palveluun.

8.3 Kampanjakohtaiset säännöt on luettavissa kampanjan aktivoinnin yhteydessä.

8.4 Kampanjoiden kanssa sovelletaan erikseen kampanjakohtaisia sääntöjä.

8.5 Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

 

9. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

9.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet Palveluntarjoajaan kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.

9.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle. Käyttäjä tiedostaa erityisesti, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.

 

10. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

10.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

10.2 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, riitaisuudet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.